Bồ Đào Nha cuối cùng cũng quyết định bỏ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Bồ Đào Nha cuối cùng cũng quyết định bỏ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Bồ Đào Nha cuối cùng cũng quyết định bỏ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Bồ Đào Nha cuối cùng cũng quyết định bỏ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng