Bồ Đào Nha bỏ quy định cách ly bắt buộc với người dương tính COVID-19 từ tháng 10/2022

Bồ Đào Nha bỏ quy định cách ly bắt buộc với người dương tính COVID-19 từ tháng 10/2022

Bồ Đào Nha bỏ quy định cách ly bắt buộc với người dương tính COVID-19 từ tháng 10/2022

Bồ Đào Nha bỏ quy định cách ly bắt buộc với người dương tính COVID-19 từ tháng 10/2022